Adatvédelmi nyilatkozat

1. A ReCity Kiadó Kft. (továbbiakban mint Kiadó, 1131 Budapest, Nővér u. 5. 2/1. Adószám: 24923833-2-41), mint a recity.hu portál üzemeltetője kijelenti, hogy a szolgáltatáson keresztül megszerzett adatokat a mindenkor hatályos jogszabályoknak megfelelően kezeli, különös tekintettel a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény rendelkezéseire. A Kiadó kijelenti, hogy tiszteletben tartja az oldal látogatóinak és regisztrált felhasználóinak személyes és bizalmas információit. A recity.hu adatkezelését kizárólag a Kiadó végzi, harmadik fél részére személyes adatokat nem ad ki, csak az érintett személy kifejezett hozzájárulásával.

Adatkezelés nyilvántartási szám: NAIH-79584/2014

Amennyiben megkereső hatóság felszólítja a Kiadót adatszolgáltatásra és kiadásra, köteles személyes adatot kiadni, ha annak minden feltétele fennáll.

Adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

–       1992. évi LXIII. törvény – a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról
–       1992. évi LXVI. törvény – a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról; továbbá az ennek végrehajtásáról rendelkező 146/1993. (X.26.) Kormányrendelet
–       1998. évi XIX. törvény – a büntetőeljárásról
–       1995. évi CXIX. törvény – a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
–       2001. évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2. Fogalom meghatározások

Személyes adat vagy adat: a meghatározott természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható adat, az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható.
Adatállomány: az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége.
Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása.
Adatkezelő: ReCity Kiadó Kft. (1131, Budapest, Nővér u. 5. 2/1. Adószám: 24923833-2-41)
Hozzájárulás: az érintett kívánságának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok teljes körű, vagy egyes műveletekre kiterjedő kezeléséhez.
Tiltakozás: az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri.
Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletek, technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve, hogy a technikai feladatot az adatokon elvégzik.
Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése.
Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.
Nyilvánosságra hozatal: ha az adatot bárki számára hozzáférhetővé teszik.
Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelő megbízásából személyes adatok feldolgozását végzi.
Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk nem lehetséges.
Automatizált adatállomány: automatikus feldolgozásra kerülő adatok sora.
Felhasználó: az a természetes személy, aki regisztrál, és ennek keretében megadja az alábbi 3. pontban felsorolt adatait.

3. A kezelt személyes adatok köre

Az Adatkezelés során a Felhasználó döntése alapján a Kiadó az alábbi adatokat is kezeli a regisztrációval rendelkező Felhasználók esetében: Felhasználó által a regisztrációkor megadott név, e-mail cím. Ezen túlmenően a Felhasználó döntése alapján a Kiadó a recity.hu URL alatt elérhető internetes oldal igénybevételéhez kapcsolódóan kezelheti az alábbi adatokat: név, becenév, lakóhely, tartózkodási hely, irányítószám, születési hely, születési idő, Felhasználó által feltöltött képmás, telefonszám.

Tekintettel a Kiadó által üzemeltetett, a recity.hu URL alatt elérhető tartalomszolgáltatás sajtótermék voltára, a Kiadó a sajtótermékben megjelenő személyek esetében kezelheti az alábbi személyes adatokat: hang- és videófelvétel, képmás és más fényképek, név, egyéb adatok.

4.  Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

Az Adatkezelésre a Kiadó Felhasználóinak önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza a Felhasználók kifejezett hozzájárulását ahhoz, hogy az oldal használata során általuk közölt személyes adataik, illetve a róluk generált személyes adatok felhasználásra kerüljenek. Az Adatkezelés jogalapja az Infotv. 5.§ (1) bek. a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A fentieken túlmenően a 3.2 pontban hivatkozott adatkezelésre a Ptk. (1959. évi IV. törvény), a sajtószabadságról és a médiatartalmak alapvető szabályairól szóló 2010. évi CIV. törvény, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény valamint a Kúria (Legfelsőbb Bíróság) PK 12. és 14. számú kollégiumi állásfoglalásai alapján kerül sor.

Az Adatkezelés célja a Kiadó internetes oldalán keresztül elérhető szolgáltatások nyújtásának biztosítása, ezen belül az internetes tartalomszolgáltatás nyújtása, a személyre szabott tartalmak és hirdetések megjelenítése, hírlevél kiküldése, statisztikakészítés, a Felhasználókkal való kapcsolattartás, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a Felhasználók jogainak védelme. A Felhasználók által a szolgáltatás igénybevétele során hozzáférhetővé tett adatokat a Kiadó felhasználhatja arra, hogy felhasználói csoportokat képezzen, és a felhasználói csoportok részére a weboldalán célzott tartalmat, és/vagy hirdetést jelenítsen meg. Az Adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel.
Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel – kizárólag hatósági határozat alapján, vagy a Felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.

A Kiadó a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.

Bármely Felhasználó e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.

5. Adatbiztonság

A Kiadó, mint Adatkezelő köteles gondoskodni az adatok biztonságáról, köteles továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek e törvény, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. Az adatokat védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, nyilvánosságra hozás vagy törlés, illetőleg sérülés vagy a megsemmisülés ellen.

6. Adatvédelmi irányelvek

Felhasználó a recity.hu oldalon történő regisztrációval, illetve hírelvélre való feliratkozással hozzájárult ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra használjuk fel:

–       Felhasználóval való kapcsolattartásra
–       Hírleveleken keresztül történő rendszeres tájékoztatás
–       Piackutatás
–       A Felhasználó aktivitásáról adatgyűjtésre, melyek nem kapcsolhatóak össze a Felhasználó által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

A Kiadó az adatok felvétele, rögzítése és kezelése során a jogszabályok által rögzített korlátozásokat minden esetben betartja.

7.  Az adatkezelés időtartama

A Felhasználó által megadott személyes adatok kezelése mindaddig fennmarad, amíg a Felhasználó a szolgáltatásról – az adott felhasználói névvel – le nem iratkozik, és egyúttal kéri az adatok törlését. A törlés időpontja a Felhasználó törlési igényének beérkezésétől számított 10 munkanap.

Az Adatkezeléssel kapcsolatos kérdésekre a Kiadó a kézhezvételtől számított 15 munkanapon belül köteles válaszolni. E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

Adatkezeléssel kapcsolatos kéréseit az alábbi módokon juttathatja el a Kiadóhoz:
–       e-mailben: szerkesztoseg@recity.hu
–       postai úton: ReCity Kiadó Kft. 1131 Budapest, Nővér utca 5. 2/1.

8. Külső szolgáltatók

A Kiadó egyes szolgáltatásainak igénybevétele során regisztrációt és belépést könnyítő külső szolgáltatókkal is együttműködhet. (pl. Facebook Inc., Google Inc., a továbbiakban: „Külső szolgáltató”) A Külső szolgáltatók rendszereiben az ott megadott adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi irányelvei az irányadók.

9. Jogérvényesítési lehetőségek

A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az Infotv., valamint az 1959. évi IV. tv. (Ptk.) alapján bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság segítségét is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).

Jelen Adatvédelmi nyilatkozat hatálybalépésének időpontja: 2014. május 30.

Moderálási elvek

A moderátorok alapvető feladata biztosítani a folyamatos társalgás lehetőségét, ennek érdekében törlik a recity.hu oldalon közzétett hozzászólások közül azokat amelyek:
– tartalma jogszabályba,
– jelen moderálási elvek pontjaival ellenkeznek.

A moderátorok minden előzetes figyelmeztetés nélkül törlik a hozzászólásokat:
– ha azok mások személyiségi jogait súlyosan sértik,
– ha azok becsmérlő, becsületsértő, gyűlöletkeltő, fenyegető, uszító üzenetet hordoznak,
– ha azok bármely más regisztrált felhasználó személyes adatait (valós név, lakhely, munkahely, telefonszám, e-mail cím, stb.) közzéteszik,
– ha azok a jó ízlést sértő linkeket, képeket, kifejezéseket tartalmaznak, vagy ha ezek a linkek, képek jogsértőek (jogsértőnek minősül minden olyan hozzászólás, amely a közzétételének időpontjában hatályos magyar jogszabályba ütközik, illetve bűncselekményre vagy egyéb jogsértésre történő felhívást tartalmaz),
– ha azok témarombolóak, technikai vagy tartalmi értelemben,
– ha azok már törölt hozzászólást ismételten megjelenítenek.

A moderátorok a jogsértő, továbbá a kulturált társalgást szándékosan vagy ismétlődően akadályozó felhasználók jogosultságait korlátozhatják.
A moderátorok megvonják a hozzászólási lehetőséget attól a felhasználótól, aki a fenti tiltások, s az ezekből fakadó szankciók ellenére továbbra is megsérti a moderálási elveket.
A moderátorok figyelmét elkerülhetik egyes, a szabályzatba ütköző hozzászólások, ezért kérjük, hogy ha egy felhasználó ilyen bejegyzésre bukkan, jelezze azt!
A moderátori tevékenységgel kapcsotban a szerkesztoseg@recity.hu e-mail címen lehet panasszal vagy javaslattal élni.

Készült a Tartalomszolgáltatási Kódex moderálási alapelvek fejezete alapján.